Arduino Pro Mini 8Mhz, VI ĐIỀU KHIỂN

100,000

Arduino Pro Mini 8Mhz là một bảng mạch vi điều khiển nguồn mở dựa trên vi điều khiển Microchip ATmega328P được phát triển bởi Arduino.cc.

còn 100 hàng