ESP32-32S-C3 NodeMCU, KIT WiFi Ai-Thinker

150,000

ESP32-32S-C3 NodeMCU, KIT WiFi Ai-Thinker được phát triển với Vi điều khiển trung tâm là ESP32-C3 SoC với công nghệ Wifi, Bluetooth 5 kết hợp với kiến trúc RISC-V mới nhất hiện nay, kit có thiết kế phần cứng, firmware và cách sử dụng tương tự Kit NodeMCU ESP8266

còn 100 hàng