ESP32-S2 NodeMCU, KIT WiFi Ai-Thinker

200,000

ESP32-S2 NodeMCU là một bảng mạch vi điều khiển nguồn mở dựa Kit RF thu phát Wifi ESP32 được phát triển sử dụng module ESP-12K Ai-Thinker.

còn 100 hàng